Sách có sức mạnh tiếp thêm động lực giúp mọi người có những ước mơ, thực hiện được ước mơ và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân.