“Đừng trông mặt mà bắt hình dong”, câu nói khuyên chúng ta không nên nhận xét nhân phẩm của một người từ vẻ ngoài. Song bản chất của con người được thể hiện qua vô số chi tiết trong cuộc sống.